Projektowanie

Warszawski rynek nieruchomości jest rynkiem specyficznym pod względem struktury własnościowej. Na skutek wielu okoliczności obecnie na terenie m.st.Warszawy w strukturze własnościowej dominuje własność Skarbu Państwa (34%) i gminy m.st.Warszawy (23%), łącznie własność „publiczna” wynosi 57%. Własność prywatna stanowi jedynie 43% powierzchni m.st.Warszawy.

Bardzo duża część gruntów należących zarówno do miasta jak i Skarbu Państwa jest oczywiście zagospodarowana, pod drogi, parki, place publiczne i pod budynki użyteczności publicznej. Grunty „publiczne” jedynie w 15% pozostają w użytkowaniu wieczystym. Pozostała część, stopniowo uwalniana z zasobu „publicznego” czeka wciąż na trwałe zagospodarowanie.

 • Uczestnictwo w imieniu inwestora w debatach publicznych nad koncepcjami i projektami planów miejscowych i studium,
 • Przygotowanie uwag do projektów planów miejscowych i studium w procesie wyłożenia ich do publicznego wglądu,
 • Analizy sposobu rozpatrzenia przez gminę (wójta) uwag złożonych do projektów planów miejscowych i studium oraz skutków tych rozstrzygnięć,
 • Reprezentowanie inwestora na posiedzeniach komisji i rady gminy w trakcie rozpatrywania odrzuconych przez burmistrza uwag złożonych do projektu planu lub studium przez inwestora

Z najbardziej znaczących osiągnięć w tym zakresie należy wymienić:

 • regulacja stanu prawnego i przygotowanie do sprzedaży ok.300 nieruchomości położonych w Warszawie będących
  w zasobie Agencji Własności Rolnej, Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 • regulacja stanu prawnego i udział w prywatyzacji – jako firma doradcza ówczesnego Wojewody Warszawskiego w zespole z BMF – w prywatyzacji „Cementowni Warszawa”(10ha)
 • regulacja stanu prawnego spółdzielni mieszkaniowych w tym „Służew nad Dolinką” (40ha) oraz nieruchomości należących do spółdzielni Mieszkaniowych S.M. „Mokotów”, S.M. „Ursynów”, S.M. „Wyżyny”.
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości P.W.E. „Pewex”
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Państwowej Instytucji Filmowej „MAX-FILM”
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości dla szeregu spółdzielni pracy takich jak: Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług „Redom”, Spółdzielnia Inwalidów „Metalincar” i wielu innych.
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Spółdzielni „Mokpol”
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Wojskowych Zakładów Graficznych,
 • wiele nieruchomości należących do osób prywatnych.