Renta planistyczna, opłaty adiacenckie, spadek wartości nieruchomości

- oferta dla właścicieli nieruchomości.

Profesjonalna obsługa w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich pozwala niejednokrotnie na bardzo znaczne obniżenie koniecznych do zapłacenia opłat lub brak tych opłat. Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwe jest również uzyskiwanie odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości wywołanych zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

więcej...

Analiza terenów sąsiednich – wnioski o warunki zabudowy

- oferta dla właścicieli nieruchomości.

Potencjalny inwestor, podejmując decyzję o nabyciu nieruchomości inwestycyjnych, nigdy nie porównuje nieruchomości w oparciu o cenę metra kwadratowego działki. Dokonuje on szeregu analiz, aby wyliczyć maksymalną ilość PUM (PU), czyli maksymalną powierzchnię usługowo mieszkalną (usługową) możliwą do wybudowania na danej nieruchomości. Następnie na podstawie biznes planu ocenia jaką sumę w łącznej wartości PUM może stanowić wartość gruntu.

więcej...


Analiza możliwości lokalizacji inwestycji hotelowych na Euro 2012

– prezentacja multimedialna na zlecenie m.st.Warszawy

Na zlecenie m.st.Warszawy została na przełomie 2007/2008r opracowana prezentacja multimedialna (trzy edycje) na targi międzynarodowe, zawierająca 115 wskazań potencjalnych lokalizacji hoteli, centrów kongresowych i moteli na terenie m.st.Warszawy.

więcej...