Planowanie przestrzenne

  •  Audyty prawne uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności z przepisami ustaleń tych planów i studium oraz procedurami ich sporządzania,
  • Prowadzenie spraw dotyczących uchylenia ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium przed sądami administracyjnymi,
  • Audyty koncepcji i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium pod względem prawnym i merytorycznym na każdym etapie ich sporządzania,
  • Uczestnictwo w imieniu inwestora w debatach publicznych nad koncepcjami i projektami planów miejscowych i studium,
  • Przygotowanie uwag do projektów planów miejscowych i studium w procesie wyłożenia ich do publicznego wglądu,
  • Analizy sposobu rozpatrzenia przez gminę (wójta) uwag złożonych do projektów planów miejscowych i studium oraz skutków tych rozstrzygnięć,
  • Reprezentowanie inwestora na posiedzeniach komisji i rady gminy w trakcie rozpatrywania odrzuconych przez burmistrza uwag złożonych do projektu planu lub studium przez inwestora,

Nasza firma doprowadziła do uchylenia kilkunastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części lub w całości i jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto złożyliśmy do projektów miejscowych planów i studium kilka tysięcy uwag, których większość przyjęto, a bywało, że część ustaleń planów uchylił Wojewoda Mazowiecki w trybie nadzoru lub sądy administracyjne, z uwagi na nieprzyjęcie naszych uwag.
Pracujemy dla renomowanych firm developerskich, szczególnie w Warszawie.
Pracujemy z dużą starannością i transparentnie.