Pośrednictwo

Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, w szczególności na terenie m.st.Warszawy.

Dla Inwestorów poszukujemy gruntów o dużych powierzchniach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) na biurowce, hotele, magazyny, budownictwo wielo-mieszkaniowe, a także budownictwo jednorodzinne (możliwość budowy osiedla). Obsługę klientów w tym zakresie prowadzą licencjonowani pośrednicy obrotu nieruchomościami, we współpracy z działem prawnym.

1. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą nieruchomości oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą:

 • regulację stanów własności nieruchomości
 • zasiedzenia
 • postępowania spadkowe
 • wpisy do KW
 • przekształcanie stanów prawnych nieruchomości
 • przekształcenia użytkowania wieczystego
 • uwłaszczenia spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych.

2.Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

 • zebranie niezbędnych dokumentów,
 • analizę możliwości inwestycyjnych wynikających z mpzp i studium,
 • uzyskiwanie warunków zabudowy (gdy nie obowiązuje mpzp), lub wypisów z mpzp,
 • analizę planowanych zmian w zakresie możliwości inwestycyjnych (projektów mpzp),
 • stosowną analizę Studium i połączoną z sformułowaniem wniosków do planu i uwag w procesie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • analizę możliwych opłat adiacenckich i z tytułu rent planistycznych oraz reprezentowanie właściciela w przedmiotowym postępowaniu,
 • analizę dostępności mediów w tym pozyskanie warunków technicznych dostawy mediów),
 • podziały nieruchomości, jeśli jest to niezbędne np.: w związku z wydzieleniem działek pod drogi publiczne, i inne

3. Pośrednictwa i pomocy w procesie negocjacji z potencjalnym nabywcą nieruchomości, a także obsługę techniczną aktu notarialnego.

Posiadamy stosowne licencje dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami.