Pośrednictwo

Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, w szczególności na terenie m.st.Warszawy.

Dla Inwestorów poszukujemy gruntów o dużych powierzchniach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) na biurowce, hotele, magazyny, budownictwo wielo-mieszkaniowe, a także budownictwo jednorodzinne (możliwość budowy osiedla). Obsługę klientów w tym zakresie prowadzą licencjonowani pośrednicy obrotu nieruchomościami, we współpracy z działem prawnym.

1. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą nieruchomości oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą:

  • regulację stanów własności nieruchomości
  • zasiedzenia
  • postępowania spadkowe
  • wpisy do KW
  • przekształcanie stanów prawnych nieruchomości
  • przekształcenia użytkowania wieczystego
  • uwłaszczenia spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych.

2.Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży:

  • zebranie niezbędnych dokumentów,
  • analizę możliwości inwestycyjnych wynikających z mpzp i studium,
  • uzyskiwanie warunków zabudowy (gdy nie obowiązuje mpzp), lub wypisów z mpzp,
  • analizę planowanych zmian w zakresie możliwości inwestycyjnych (projektów mpzp),
  • stosowną analizę Studium i połączoną z sformułowaniem wniosków do planu i uwag w procesie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • analizę możliwych opłat adiacenckich i z tytułu rent planistycznych oraz reprezentowanie właściciela w przedmiotowym postępowaniu,
  • analizę dostępności mediów w tym pozyskanie warunków technicznych dostawy mediów),
  • podziały nieruchomości, jeśli jest to niezbędne np.: w związku z wydzieleniem działek pod drogi publiczne, i inne

3. Pośrednictwa i pomocy w procesie negocjacji z potencjalnym nabywcą nieruchomości, a także obsługę techniczną aktu notarialnego.

Posiadamy stosowne licencje dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami.