Doradztwo inwestycyjne

Do najczęściej podejmowanych działań, w ramach tego działu, należy zaliczyć

 • audyty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także formułowanie wniosków do przyszłego planu i uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zwiększenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości klienta i doprowadzania planu do zgodności z prawem;
 • określanie potencjalnych warunków inwestycyjnych nieruchomości na podstawie Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

 

 • opiniowanie projektów budowlanych, pod kątem zgodności z warunkami zabudowy lub planami miejscowymi oraz przepisami szczególnymi;
 • formułowanie stanowisk i odpowiedzi w postępowaniach administracyjnych, a także reprezentowanie klienta w tych postępowaniach administracyjnych jako pełnomocnik;
 • formułowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy na podstawie analizy tzw. sąsiedztwa i prowadzenie tych postępowań;
 • wykonywanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości inwestycyjnych do wniosków w sprawie decyzji o warunkach zabudowy lub na podstawie analizy planu miejscowego lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i lokalnych warunków na danej działce inwestycyjnej;
 • analiza dostępności mediów, określanie potrzeb i występowanie o warunki dostawy mediów;
 • przygotowywanie opinii i dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym w tym map dla celów prawnych i sądowych, podziałów geodezyjnych, wycen, ekspertyz konstrukcji, ocen oddziaływania na środowisko, badań geologicznych, i innych;
 • przygotowywanie projektów umów nabycia, dzierżawy, służebności, najmu oraz projektów umów spółek i wspólników, projektów umów na wykonawstwo wszelkich prac związanych z inwestycją;
 • wyceny nieruchomości;
 • pozyskiwanie prawnego dostępu do drogi publicznej;
 • „odrolnianie” gruntów;
 • pozyskiwanie decyzji wodno prawnych i środowiskowych i innych niezbędnych dla realizacji inwestycji;