Doradztwo inwestycyjne

  • Audyty planów i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także formułowanie wniosków do przyszłego planu i uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do jego zgodności z prawem oraz do zwiększenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości klienta;
  • Określania potencjalnych warunków inwestycyjnych nieruchomości na podstawie Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • wykonywanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości na podstawie analizy planu miejscowego i konkretnych warunków na danej działce inwestycyjnej
  • formułowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy na podstawie analizy tzw. sąsiedztwa;
  • analiza dostępności mediów, określanie potrzeb i występowanie o warunki dostawy mediów;
  • przygotowywanie opinii i dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym w tym map dla celów prawnych i sądowych, podziałów geodezyjnych, wycen, ekspertyz konstrukcji, ocen oddziaływania na środowisko, badań geologicznych, i innych
  • przygotowywanie projektów umów nabycia, dzierżawy, służebności, najmu oraz projektów umów spółek i wspólników, projektów umów na wykonawstwo wszelkich prac związanych z inwestycją;
  • opiniowanie projektów budowlanych, pod kątem zgodności z warunkami zabudowy lub planami miejscowymi oraz przepisami szczególnymi
  • wyceny nieruchomości oraz określanie prawnego dostępu do drogi publicznej;
  • formułowanie stanowisk i odpowiedzi w postępowaniach administracyjnych, a także reprezentowanie klienta w tych postępowaniach administracyjnych jako pełnomocnik.